Domaine de la Gressière *** Hotel Restaurant, Seminar & Receptie aan zee

Domaine de la Gressière - Adres: Av. de la Noue Fleurie, 44760 La Bernerie-en-Retz - Tel: 02 51 74 60 06

JURIDISCHE INFORMATIE

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://www.lagressiere.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

Eigenaar: Domaine de la Gressière - 851 553 842 00010 - RUE DE LA NOUE FLEURIE, 44760 LA BERNERIE EN RETZ FRANKRIJK
Publicatiebeheerder: Domaine de la Gressière
De publicatiebeheerder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Host: 1&1 IONOS

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website https://www.lagressiere.com impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site https://www.lagressiere.com wordt dan ook aangeraden ze regelmatig te raadplegen.
Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Château de la Gressière kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Château de la Gressière proberen de gebruikers van tevoren te informeren over de data en tijden van de interventie.
De site https://www.lagressiere.com wordt regelmatig bijgewerkt. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website https://www.lagressiere.com is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf.
Château de la Gressière streeft ernaar om op de website https://www.lagressiere.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Château de la Gressière kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit aan Château de la Gressière of aan derden is te wijten.
Alle informatie op de website van Domaine de la Gressière wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Er kunnen wijzigingen zijn aangebracht sinds de publicatie.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Château de la Gressière is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van : Château de la Gressière.
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectuele eigendom.
Foto's Piscine : Benoit Gendron www.bg-photographie.com

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Château de la Gressière kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://www.lagressiere.com, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.
Château de la Gressière kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://www.lagressiere.com.
De gebruikers beschikken over interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone). Château de la Gressière behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op dit gebied is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Château de la Gressière zich ook het recht voor om de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Bij het gebruik van https://www.lagressiere.com kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker op de site is gekomen, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.
. In ieder geval verzamelt Château de la Gressière alleen persoonlijke gegevens van de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site https://www.lagressiere.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site van Domaine de la Gressière wordt vervolgens geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de houder van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.lagressiere.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van Château de la Gressière en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.lagressiere.com.
De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat hij geen persoonlijke informatie verzamelt.
Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 over de wettelijke bescherming van databases omzet.

8. Hyperlinks en cookies.

De site https://www.lagressiere.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van Château de la Gressière zijn opgezet. Château de la Gressière kan de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht echter niet controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
Het surfen op de site https://www.lagressiere.com kan leiden tot de installatie van een of meer cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als de installatie van een cookie wordt geweigerd, kan het zijn dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

  • In Internet Explorer: tabblad Extra (wielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.
  • In Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
    Stel de Bewaarregels in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel ten slotte het selectievakje uit om cookies te deactiveren.
  • In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.
  • In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.lagressiere.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10. De belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.
Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

DE ERVARING BIEDEN

CADEAUBON

https://www.traditionrolex.com/19