Domaine de la Gressière *** Hotel Restaurant, Seminar & Receptie aan zee

Domaine de la Gressière - Adres: Av. de la Noue Fleurie, 44760 La Bernerie-en-Retz - Tel: 02 51 74 60 06

Ons privacybeleid

www.lagressiere.com

Domaine de la Gressière - De ambachtslieden van het kasteel.

Type website: showcase

Het doel van dit privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van onze site te informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de volgende informatie, indien van toepassing:

 • De persoonlijke gegevens die we verzamelen
 • Gebruik van de verzamelde gegevens
 • Wie heeft toegang tot de verzamelde gegevens
 • Rechten van websitegebruikers
 • Het cookiebeleid van de site

 

Dit vertrouwelijkheidsbeleid werkt parallel met de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site.

Toepasselijke wetten

In overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) voldoet dit privacybeleid aan de volgende regelgeving.

Persoonlijke gegevens moeten :

 

 • Rechtmatig, eerlijk en transparant verwerkt ten opzichte van de betrokkene (rechtmatigheid, eerlijkheid, transparantie);
 • Verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiefdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden (doelbinding);
 • Adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (gegevensminimalisatie);
 • Nauwkeurig en, waar nodig, bijgewerkt; alle redelijke maatregelen moeten worden getroffen om persoonsgegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te corrigeren (nauwkeurigheid) ;
 • niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; persoonsgegevens mogen langer worden bewaard indien zij uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij de verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (beperking van de opslag);
 • Verwerkt op een wijze die passende beveiliging van persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen (integriteit en vertrouwelijkheid).

De verwerking is alleen rechtmatig als en voor zover aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

 

Voor inwoners van de staat Californië is dit privacybeleid bedoeld om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act (CCPA). Als er inconsistenties zijn tussen dit document en de CCPA, is de wetgeving van de staat van toepassing. Als we tegenstrijdigheden vinden, zullen we ons beleid aanpassen om te voldoen aan de relevante wetgeving.

 

 

Toestemming

Gebruikers gaan ermee akkoord dat zij door het gebruik van onze site instemmen met :

 • De voorwaarden in dit vertrouwelijkheidsbeleid
 • Het verzamelen, gebruiken en opslaan van de in dit privacybeleid vermelde gegevens is onderworpen aan de volgende voorwaarden

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u onze site bezoekt en gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen en opslaan:

 • IP-adres
 • Locatie
 • Hardware- en softwaredetails
 • Koppelingen waarop een gebruiker klikt tijdens het gebruik van de site
 • Inhoud die gebruikers op uw site raadplegen

 

Niet-automatisch verzamelde gegevens

We kunnen ook de volgende gegevens verzamelen wanneer u bepaalde functies op onze site uitvoert:

 • Voornaam en achternaam
 • Leeftijd
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Home
 • Betalingsinformatie
 • Automatische vulgegevens

 

Deze gegevens kunnen op de volgende manieren worden verzameld: Het invullen van online sollicitatieformulieren

Houd er rekening mee dat we alleen gegevens verzamelen die ons helpen het doel te bereiken dat in dit privacybeleid is uiteengezet. We zullen geen aanvullende gegevens verzamelen zonder u hierover eerst te informeren.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven of zoals aangegeven op de relevante pagina's van onze site. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke wij bekendmaken.

 

De gegevens die we automatisch verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Statistieken

 

De gegevens die we verzamelen wanneer de gebruiker bepaalde functies uitvoert, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Communicatie

Met wie we persoonlijke gegevens delen Medewerkers

We mogen aan elk lid van onze organisatie de gebruikersgegevens bekendmaken die zij redelijkerwijs nodig hebben om de doeleinden te vervullen die in dit beleid zijn uiteengezet.

 

Derden

We kunnen gebruikersgegevens delen met de volgende derden:

 

We kunnen gebruikersgegevens delen met derden voor de volgende doeleinden:

Derden hebben geen toegang tot gebruikersgegevens buiten wat redelijkerwijs nodig is om het gegeven doel te bereiken.

 

Andere openbaarmakingen

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens niet te verkopen of te delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Indien wettelijk vereist
 • Indien nodig voor juridische procedures
 • Om onze wettelijke rechten te bewijzen of te beschermen
 • Aan kopers of potentiële kopers van dit bedrijf als we het bedrijf willen verkopen

Als u hyperlinks volgt vanaf onze site naar een andere site, houd er dan rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over hun privacybeleid en -praktijken.

 

 

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren gebruikersgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Alle gegevens die in ons systeem zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers. Onze medewerkers zijn gebonden aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten en schending van deze overeenkomst leidt tot ontslag van de medewerker.

Hoewel we alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze gebruikersgegevens veilig zijn en dat gebruikers beschermd zijn, bestaat er altijd een risico op schade. Het internet als geheel kan soms onveilig zijn en daarom kunnen we de veiligheid van gebruikersgegevens niet garanderen buiten wat redelijkerwijs praktisch is.

 

Minderjarigen

De RGPD bepaalt dat personen jonger dan 15 jaar worden beschouwd als minderjarigen voor het verzamelen van gegevens. Minderjarigen moeten toestemming hebben van een wettelijke vertegenwoordiger om hun gegevens te mogen verzamelen, verwerken en gebruiken.

 

Uw rechten als gebruiker

Onder de GDPR hebben gebruikers als betrokkenen de volgende rechten:

 • Recht op toegang
 • Recht op correctie
 • Recht op wissen
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar

Meer informatie over deze rechten vindt u in hoofdstuk 3 (art. 12-23) van de R

 

Hoe u de verzamelde gegevens kunt wijzigen, verwijderen of betwisten

Als u uw gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, neem dan hier contact op met onze Privacy Officer:

 

Cookiebeleid

Een cookie is een klein bestand dat door de website op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Het doel ervan is om gegevens te verzamelen over het surfgedrag van de gebruiker.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze site:

- Functionele cookies

 • We gebruiken ze om alle selecties die u op onze site maakt te onthouden, zodat ze kunnen worden opgeslagen voor toekomstige bezoeken.

- Analytische cookies

 • Hierdoor kunnen we het ontwerp en de functionaliteit van onze site verbeteren door gegevens te verzamelen over de inhoud die u opent en waarmee u zich bezighoudt tijdens het gebruik van onze site.

- Gerichte cookies

 • Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u de site gebruikt en over uw voorkeuren. Hierdoor kunnen we de informatie die u op onze site ziet beter promoten en op u afstemmen.

U kunt ervoor kiezen om een melding te krijgen telkens wanneer er een cookie wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen om cookies volledig uit te schakelen in uw internetbrowser, maar dit kan de kwaliteit van uw gebruikerservaring verminderen.

 

Cookies van derden

We kunnen cookies van derden op onze site gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Gebruikersvoorkeuren bijhouden om advertenties af te stemmen op hun interesses.

 

Veranderingen

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te blijven voldoen aan de wet en om wijzigingen in ons gegevensverzamelingsproces weer te geven. We raden onze gebruikers aan ons beleid van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van eventuele updates. Indien nodig kunnen we gebruikers per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

 

Neem contact op met

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens:

Tel : 02 51 74 60 06

@ : contact@domaine-de-la-gressiere.com

Rue de la Noue Fleurie, 44760, LA BERNERIE EN RETZ

DE ERVARING BIEDEN

CADEAUBON

https://www.traditionrolex.com/19